Про журнал

Засновником науково-практичного «Психологічного журналу» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. «Психологічний журнал» зареєстований як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23377-13217 від 24.05 2018 року).

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 (від 13 липня 2018 року).

В «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки з різних галузей психології.

Мови видання: українська, англійська; сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Програмна мета: узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, публікація матеріалів за всіма напрямки наукових досягнень у психології.

Категорія читачів: фахівці у різних галузях психології, науково-педагогічні та наукові працівники, творчі вчителі, докторанти, аспіранти, здобувачі психологічних факультетів закладів вищої освіти.

Основні напрямки діяльності: публікації матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань серед науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, творчих вчителів.

Основна тематика видання:

  • Загальна психологія, історія психології
  • Педагогічна та вікова психологія
  • Соціальна психологія
  • Психодіагностика, психологічне консультування

Журнал зареєстрований, реферується та індексується у наступних репозитаріях та пошукових системах:

  • Index Copernikus (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=69372);
  • Google Scholar (США) (https://scholar.google.com.ua/citations?user=_J6KtbEAAAAJ&hl=uk&authuser=1);
  • Українська науково-освітня мережа УРАН (http://psyj.udpu.edu.ua/);
  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96101722)

Періодичність видання – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а., формат видання – А4.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу в рубриці «вимоги до публікацій».

Контакти редакції журналу 20301. м. Умань, вул. Садова 28, кафедра психології (ауд. №317). Телефон: 0635787430 e-mail: psiholudpu@ukr.net або shuldikgo@ukr.net, або grineva-n@ukr.net.

Поточний номер

№ 11 (2023): Психологічний журнал
Опубліковано: 2023-12-28

Статті

Переглянути всі випуски