ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Борис Андрійович Якимчук, Ірина Павлівна Якимчук

Анотація


У статті презентовано теоретико-методологічні підходи до розгляду однієї з професійно значущих якостей практичного психолога як емоційна стійкість, оскільки рівень її розвитку відображає повноту психічного образу особистості під час вирішення проблемних завдань. У контексті високих вимог до розвитку національної соціально-психологічної служби та підготовки її фахівців, проблема несформованості емоційної стійкості унеможливлює психологічну професійну діяльність та кваліфіковану психологічну допомогу, а отже, проблема формування емоційної стійкості у майбутніх практичних психологів набуває особливої актуальності.

Професія практичного психолога сьогодні все більше привертає увагу не тільки вітчизняних науковців, але й пересічних громадян нашої держави. Водночас постійно збільшується попит на різні види психологічних послуг чи не в усіх сферах суспільної діяльності, що спричиняє зростання вимог до якості підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах, передусім професійно важливих якостей особистості фахівця-психолога.


Ключові слова


емоційна стійкість; стресостійкість; несформованість емоційної стійкості; лабільність емоцій; особистісні якості психолога

Повний текст:

PDF

Посилання


Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1987. 262 с.

Аршава І.Ф. Підходи до операціоналізації феномену «емоційна стійкість» як основи для вдосконалення його діагностики. Зб. наук. пр. ін.-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології». К. 2006. Т.8. Ч.9. С. 1320.

Аршава І.Ф. Психічні стани як форми концентрованого прояву емоційної стійкості й емоційної вразливості. Медична психологія, 2012, № 3. С.311.

Габдреева Г.Ш. Самоуправление психическим состоянием : учеб. Пособие. Казань Изд-во Казан. Ун-та. 1981. 285 с.

Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. М. : Финстатинформ, 2002. 360 с.

Загальна психологія. Підручник / за ред. С.Д. Максименка. 2–ге вид., переробл. і доп. Вінниця : Нова Книга, 2004. 704 с.

Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: навч. посібник для студентів гуманіт. факультетів ВНЗ. Луцьк : Ред. вид. відд. Волин. держ. ун-ту їм. Лесі Українки, 1997. 180 с.

Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посібник. К. : Либідь, 2007. 256 с.

Кон І.С. У пошуках себе. Особистість і її самосвідомість. М., 1984.,С. 41.

Пилипенко К.В. Психологічні особливості емоційної стійкості як чинника оптимального розв’язання професійних задач практичної психології. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко. К. : Міленіум, 2008. Т. 10. Ч. 5. С. 456464.

Ткачишина О.Р. Психологічні основи підготовки майбутніх фахівців. Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. С. 6372.

Шейко А. Психологічна стійкість юнацтва у критичній ситуації. Український науковий журнал «Освіта регіону». № 3. 2013. С. 173175.