ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Автор(и)

  • Борис Андрійович Якимчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-4627-2066
  • Ірина Павлівна Якимчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-3303-6478

Ключові слова:

емоційна стійкість, стресостійкість, несформованість емоційної стійкості, лабільність емоцій, особистісні якості психолога

Анотація

У статті презентовано теоретико-методологічні підходи до розгляду однієї з професійно значущих якостей практичного психолога як емоційна стійкість, оскільки рівень її розвитку відображає повноту психічного образу особистості під час вирішення проблемних завдань. У контексті високих вимог до розвитку національної соціально-психологічної служби та підготовки її фахівців, проблема несформованості емоційної стійкості унеможливлює психологічну професійну діяльність та кваліфіковану психологічну допомогу, а отже, проблема формування емоційної стійкості у майбутніх практичних психологів набуває особливої актуальності.

Професія практичного психолога сьогодні все більше привертає увагу не тільки вітчизняних науковців, але й пересічних громадян нашої держави. Водночас постійно збільшується попит на різні види психологічних послуг чи не в усіх сферах суспільної діяльності, що спричиняє зростання вимог до якості підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах, передусім професійно важливих якостей особистості фахівця-психолога.

Біографії авторів

Борис Андрійович Якимчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини

Ірина Павлівна Якимчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Посилання

Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1987. 262 с.

Аршава І.Ф. Підходи до операціоналізації феномену «емоційна стійкість» як основи для вдосконалення його діагностики. Зб. наук. пр. ін.-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології». К. 2006. Т.8. Ч.9. С. 1320.

Аршава І.Ф. Психічні стани як форми концентрованого прояву емоційної стійкості й емоційної вразливості. Медична психологія, 2012, № 3. С.311.

Габдреева Г.Ш. Самоуправление психическим состоянием : учеб. Пособие. Казань Изд-во Казан. Ун-та. 1981. 285 с.

Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. М. : Финстатинформ, 2002. 360 с.

Загальна психологія. Підручник / за ред. С.Д. Максименка. 2–ге вид., переробл. і доп. Вінниця : Нова Книга, 2004. 704 с.

Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: навч. посібник для студентів гуманіт. факультетів ВНЗ. Луцьк : Ред. вид. відд. Волин. держ. ун-ту їм. Лесі Українки, 1997. 180 с.

Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посібник. К. : Либідь, 2007. 256 с.

Кон І.С. У пошуках себе. Особистість і її самосвідомість. М., 1984.,С. 41.

Пилипенко К.В. Психологічні особливості емоційної стійкості як чинника оптимального розв’язання професійних задач практичної психології. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко. К. : Міленіум, 2008. Т. 10. Ч. 5. С. 456464.

Ткачишина О.Р. Психологічні основи підготовки майбутніх фахівців. Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. С. 6372.

Шейко А. Психологічна стійкість юнацтва у критичній ситуації. Український науковий журнал «Освіта регіону». № 3. 2013. С. 173175.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті