СТРУКТУРА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПСИХОЛОГА ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Анатолій Володимирович Шулдик Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-6223-1838

Ключові слова:

професіоналізм, професійна діяльність, психолог, когнітивний, мотиваційно-ціннісний та операційно-технологічний компоненти професіоналізму

Анотація

У статті розкрито структуру професіоналізму психологів, описані критерії, показники та умови його розвитку. Метою статті є визначення структури, критеріїв, показників та умов розвитку професіоналізму психологів. Для досягнення мети виконано наступні завдання: на основі аналізу психологічної літератури визначити структуру професіоналізму психологів; діагностувати компоненти професіоналізму психологів за  критеріями та показниками; визначити умови розвитку професіоналізму психологів.

У результаті дослідження було розроблено структуру професіоналізму та виокремлено зміст когнітивного, мотиваційно-ціннісного та операційно-технологічного компонентів. Встановлено, що умовами розвитку професіоналізму психологів є спеціально створене освітнє середовище, яке стимулює цей розвиток через групові форми та методи роботи, що спрямовані на розширення знань та вироблення практичних умінь і навичок з професійної діяльності, на формування позитивного ставлення до неї. Досягнення належного рівня розвитку професіоналізму прискорився за умови втілення розробленої автором програми розвитку професіоналізму психологів.

Ефективність програми забезпечувалася повторним здійсненням діагностичного зрізу рівнів розвитку професіоналізму після формувального етапу експерименту, під час якого використовувалися ті ж методи та завдання, що й під час констатувального етапу експерименту. Очікуваним результатом дослідження стала позитивна динаміка сформованості професіоналізму психологів. Після впровадження програми розвитку професіоналізму, наступили якісні та кількісні зміни в розвитку професіоналізму.

В цілому аналіз отриманих результатів щодо розвитку професіоналізму психологів експериментальної групи говорить про її достатній (вище середнього) рівень сформованості професіоналізму, а це, в свою чергу, є показником ефективної дослідно-експериментальної роботи. 

Біографія автора

Анатолій Володимирович Шулдик, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук, доцент,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Посилання

Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 568 с.

Деркач А. А. Зазыкин В. Г., Маркова А. К. Психология развития профессионала : учеб. пособие. Москва, 2000. 124 с.

Дружилов, С. А. Психология профессионализма субъекта труда : интегративный подход. Ежегодник Российского психологического общества : материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. Санкт-Петербург : СПбГУ, 2003. Т. 3. С. 153157.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития. Москва : Академия, 2009. 240 с.

Лавриненко С. Л. Психологічні умови розвитку професіоналізму вчителів гімназії : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / НАПН. ДВНЗ «УМО». Київ, 2013. 208 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті