ЗДАТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТВОРЮВАТИ ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Автор(и)

  • Олена Волобуєва Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4010-6398

Ключові слова:

здатність викладача, гендерно-чутливе середовище, вищий навчальний заклад, професіональна компетентність, гендерна компетентність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню здатності викладачів закладів вищої освіти створювати гендерно-чутливе середовище як головного чинника забезпечення гендерної рівності. Визначено, що гендерна компетентність викладачів є складовою їхньої професійної компетентності. Вона дозволяє створювати всі сприятливі умови, під час яких члени навчальної групи почувають себе комфортно, що у свою чергу значно підвищує ефективність навчання майбутніх фахівців.

Біографія автора

Олена Волобуєва, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор психологічних наук, професор, помічник ректора

Національна академія Державної прикордонної служби

України імені Богдана Хмельницького

Посилання

Алюшина Н.О., Новаченко Т.В. Морально-психологічні засади управлінської діяльності : навч.-метод. матеріали. К. : НАДУ, 2013. 60 с.

Волобуєва Олена Проблематика покращення системи професійної підготовки сучасного фахівця щодо дотримання рівних прав жінок і чоловіків. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 21 квітня 2020 р.) / ред. кол. : Коляда Н.М. та ін. Умань : Візаві, 2020. С. 1416.

Суслова О. Викладання ґендерної тематики: підходи, проблеми та шляхи їх подолання. К., 2018. 26 с. URL: http://wicc.net.ua/media/vykladanna.GT.pdf (дата звернення: 29. 04. 2020).

Богдана Стельмах, Оксана Ярош Гендерна чутливість українських медіа. Порадник. Луцьк : Волинська мистецька агенція «Терен», 2018. 76 с. URL: https:genderindetail.org.ua (дата звернення: 29. 04. 2020)

Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія педагогіка і психологія. Збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип.44. Ч.3. С.79 88.

Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України / головний редактор В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15/conv (дата звернення: 29. 04. 2020).

Клецына И. С. Развитие гендерной компетентности государственных и муниципальных служащих в процессе гендерного образования. Женщина в российском обществе. 3 (44), С. 6065.

Коментар до Конституції України. К.: Інститут законодавства ВРУ, 1998. С. 72.

Кононенко А. А. Психологические составляющие индивидуального имиджа современного педагога : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Одесса, 2002. 198 с.

Левченко В. В. Проблема соціалізації особистості в освітній діяльності в умовах неперервної освіти. Методист. 2018, 6, С. 5861.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. К. : «Академвидав», 2006. 424 с.

Сидоренко О. Л. Про спосіб підвищення ефективності взаємодії викладача з студентами. Педагогіка і психологія. № 1–2. 2002. К. : «Педагогічна думка». С. 83–88.

Смысл жизни и АКМЕ: 10 лет поиска. Смысл жизни и профессиональная деятельность педагога / ред. А. А. Бодалева, Г. А. Вайзер, Н. А. Карповой, В. Э. Чуковского. 2004. URL: http://med-books.info/akmeologiya_769/smyisl-jizni-akme-let.htmlс (дата звернення: 29. 04. 2020).

Філософський енциклопедичний словник, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 2002, «Абрис», 744 с.

Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування: Монографія. К. : Міленіум, 2004. 346 с.

Яланська С. Творча компетентність педагога як умова ефективності професійної діяльності. Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Королева. 2012. Вип. 4, С. 7485.

Яценко Т. С. Психологические основы активной социально-психологической подготовки будущего педагога к общению с учащимися : дисс. на соискание науч. степени д-ра психол. наук : 19.00.05. К., 1989. 359 с.

Arends R. I. Learning to teach. The third edition. New York : McGraw-Hill. lnc. 1988. 605 p.

Davis, L., Grifka, A., Williams, K., & Coffey, M. (2016) Workplace and Gender Relations Survey of Active Duty Members. Office of People Analytics (OPA). U.S. Department of Defense URL: https://www.dcaf.ch/teaching-gender-military-handbook (дата звернення 30. 04. 2020).

Elliot N. S. Education Psychology : Effective Teaching, Effective Learning. Third Edition, Mc Grow-Hill Higher Education, the USA, 2000. 631 p.

Tanner Rosie and Green Catherine, Task for Teacher Education. A reflective Approach, Addison Wesley Longman Limited, Malasia, 1998. 134 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті