ЗДАТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТВОРЮВАТИ ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Олена Волобуєва

Анотація


Статтю присвячено дослідженню здатності викладачів закладів вищої освіти створювати гендерно-чутливе середовище як головного чинника забезпечення гендерної рівності. Визначено, що гендерна компетентність викладачів є складовою їхньої професійної компетентності. Вона дозволяє створювати всі сприятливі умови, під час яких члени навчальної групи почувають себе комфортно, що у свою чергу значно підвищує ефективність навчання майбутніх фахівців.


Ключові слова


здатність викладача; гендерно-чутливе середовище; вищий навчальний заклад; професіональна компетентність; гендерна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Алюшина Н.О., Новаченко Т.В. Морально-психологічні засади управлінської діяльності : навч.-метод. матеріали. К. : НАДУ, 2013. 60 с.

Волобуєва Олена Проблематика покращення системи професійної підготовки сучасного фахівця щодо дотримання рівних прав жінок і чоловіків. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 21 квітня 2020 р.) / ред. кол. : Коляда Н.М. та ін. Умань : Візаві, 2020. С. 1416.

Суслова О. Викладання ґендерної тематики: підходи, проблеми та шляхи їх подолання. К., 2018. 26 с. URL: http://wicc.net.ua/media/vykladanna.GT.pdf (дата звернення: 29. 04. 2020).

Богдана Стельмах, Оксана Ярош Гендерна чутливість українських медіа. Порадник. Луцьк : Волинська мистецька агенція «Терен», 2018. 76 с. URL: https:genderindetail.org.ua (дата звернення: 29. 04. 2020)

Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія педагогіка і психологія. Збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип.44. Ч.3. С.79 88.

Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України / головний редактор В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15/conv (дата звернення: 29. 04. 2020).

Клецына И. С. Развитие гендерной компетентности государственных и муниципальных служащих в процессе гендерного образования. Женщина в российском обществе. 3 (44), С. 6065.

Коментар до Конституції України. К.: Інститут законодавства ВРУ, 1998. С. 72.

Кононенко А. А. Психологические составляющие индивидуального имиджа современного педагога : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Одесса, 2002. 198 с.

Левченко В. В. Проблема соціалізації особистості в освітній діяльності в умовах неперервної освіти. Методист. 2018, 6, С. 5861.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. К. : «Академвидав», 2006. 424 с.

Сидоренко О. Л. Про спосіб підвищення ефективності взаємодії викладача з студентами. Педагогіка і психологія. № 1–2. 2002. К. : «Педагогічна думка». С. 83–88.

Смысл жизни и АКМЕ: 10 лет поиска. Смысл жизни и профессиональная деятельность педагога / ред. А. А. Бодалева, Г. А. Вайзер, Н. А. Карповой, В. Э. Чуковского. 2004. URL: http://med-books.info/akmeologiya_769/smyisl-jizni-akme-let.htmlс (дата звернення: 29. 04. 2020).

Філософський енциклопедичний словник, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 2002, «Абрис», 744 с.

Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування: Монографія. К. : Міленіум, 2004. 346 с.

Яланська С. Творча компетентність педагога як умова ефективності професійної діяльності. Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Королева. 2012. Вип. 4, С. 7485.

Яценко Т. С. Психологические основы активной социально-психологической подготовки будущего педагога к общению с учащимися : дисс. на соискание науч. степени д-ра психол. наук : 19.00.05. К., 1989. 359 с.

Arends R. I. Learning to teach. The third edition. New York : McGraw-Hill. lnc. 1988. 605 p.

Davis, L., Grifka, A., Williams, K., & Coffey, M. (2016) Workplace and Gender Relations Survey of Active Duty Members. Office of People Analytics (OPA). U.S. Department of Defense URL: https://www.dcaf.ch/teaching-gender-military-handbook (дата звернення 30. 04. 2020).

Elliot N. S. Education Psychology : Effective Teaching, Effective Learning. Third Edition, Mc Grow-Hill Higher Education, the USA, 2000. 631 p.

Tanner Rosie and Green Catherine, Task for Teacher Education. A reflective Approach, Addison Wesley Longman Limited, Malasia, 1998. 134 p.