Психологічні особливості розвитку еколого-правової свідомості особистості.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2617-2100.8.2022.258312

Ключові слова:

особистість, екологічна свідомість, структура екологічної свідомості, еколого-правова свідомість, особливості розвитку еколого-правової свідомості.

Анотація

Стаття присвячена особливостям розвитку еколого-правовій свідомості особистості та її значенню у сучасних умовах розвитку суспільства. Відмічається, що екологічна свідомість особистості – це найвищий рівень відображення індивідом навколишньої дійсності, навколишнього середовища, що забезпечує гармонійне співіснування та взаємодію людини та природи. Дається визначення еколого-правовій свідомості особистості, як механізму забезпечення екологічного права, який діє винятково на знанні еколого-правових норм, їхнього розуміння, усвідомлення необхідності їх дотримання. Доведено, що еколого-правова свідомість особистості диктує людині правила поведінки у навколишньому природному середовищі й дозволяє подолати еколого-правовий нігілізм у суспільстві, формує процес вироблення й засвоєння суб'єктом певних норм поведінки по відношенню до природи, а правопорядок є тим юридичним результатом, до якого прагне й державна влада, і всі субєкти права.

Біографії авторів

Олександр Кобець, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор психологічних наук, професор кафедри психології

Валерій Лантух, Українська інженерно-педагогічна академія

доктор історичних наук, професор кафедри краєзнавчо-туристичної роботи,

соціальних і гуманітарних наук

Посилання

Акопов Г. В. Проблема свідомості у психології. Вітчизняна платформа. С.: Вид-во РНЦ РАН-СамІКП, 2002. 206 с.

Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01. Київ, 2006. 18 с.

Вернадський В. І. Філософські думки натураліста: збірка до 125-річчя від дня народження / перед. А.Л. Яніша та ін; прямуючи. І.М. Мочалова, К. П. Флоренська. М.: Наука, 1988. 519 с.

Вершок І. Л. Про екологічну правосвідомість. Держава право. 2003. № 3. С. 42–50.

Гагарін А. В., Турчаєва Р. А. Екологічна свідомість майбутніх спеціалістів: теоретико-методологічні аспекти розвитку: навчально-методичний посібник. М: Вид-во МААН, 2008. 36 с.

Данилов-Данільян В. Траєкторія екологічної думки на шляху до сучасного розуміння біосфери. Наука та життя. 2010. № 3. С. 2–11.

Євтєєв І. А. Екологічна свідомість як елемент екологічної культури: автореферат дис. ... кандидата культурології: 24.00.01. Челяб. держ. акад. культури та мистецтва, Ч., 2004. 22 с.

Зінченко В. П. Світи свідомості та структура свідомості. Питання психології. 1991. № 2. С. 16–36.

Зінченко В. П., Моргунов Є. Б. Людина, що розвивається. Нариси психології. М: Тривола, 1994. 252 с.

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Ст. 147.

Кряж І. В. Психологія глобальних екологічних змін: монографія. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. 512 с.

Леонтьєв А.М. Діяльність. Свідомість. Психіка. М: Наука, 1982. 340 с.

Льовочкіна О. М. Основи екологічної психології: навч. посіб для студ. вузів. Київ: МАУП, 2004. 136 с.

Набочук О. Ю. Теоретичний дискурс у проблему структури екологічної свідомості особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». 2014. Вип. 26. С. 93–97.

Панов В. І. Введення в екологічну психологію: навчальний посібник / 2-ге вид., Перероб. та дод. М: НДІ Шкільних технологій, 2006. 184 с.

Правознавство: підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. Київ: КНЕУ, 2003. 767 с.

Пригара О. В. Формування екологічної правосвідомості. Розвиток правової свідомості сучасного суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6 жовтня 2009р. Тернопіль: Україна, 2009. Ч. ІІ. С. 80–83.

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 666.

Романова М. К. Особливості структури екологічної свідомості дорослої особистості. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I (7), Issue: 14, 2013. С. 270–275.

Рубінштейн З. Л. Основи загальної психології. Спб: Пітер, 2000. 712 с.

Скребець В. О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: монографія. Київ: Вид. дім «Слово», 2004. 440 с.

Турчаєва Р. А. Розвиток екологічної свідомості майбутніх спеціалістів: дисертація ... кандидата психологічних наук: 19.00.13. М., 2008. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10 — Оновлено 2022-06-23

Версії

Номер

Розділ

Статті