ДО ПРОБЛЕМИ КOМУНIКAТИВНOЇ КOМПEТEНТНOCТI СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

  • Світлана Юріївна Діхтяренко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0003-4506-1221

Ключові слова:

комунікація, комунікативна компетентність, комунікативні здібності, комунікативні вміння, товариськість

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблеми комунікативної компетентності студентів. Розглянуто актуальність вирішення проблеми комунікативної компетентності в освітньому середовищі закладу вищої освіти, проаналізовано результати дослідження, проведеного серед студентів – майбутніх психологів. Метою статті є дослідити комунікативну компетентність студентів-психологів в процесі фахової підготовки. Суть констатуючого експерименту полягала в тому, щоб виявити студентів, які мають найбільш низькі показники рівня сформованості комунікативної компетентності, провести з ними групові та індивідуальні бесіди про важливість ефективного спілкування в професійній діяльності психолога і запропонувати пройти навчання із застосуванням комплексу психологічних технологій, розроблених в ході моделювання процесів формування професійної комунікативної компетентності.

Біографія автора

Світлана Юріївна Діхтяренко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат психологічних наук,доцент кафедри психології

Посилання

Тексти лекцій з дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» Харків : ХНАМГ, 2008. 40 с.

Бутенко Т.О. Активні методи навчання у формуванні комунікативної компетентності студентів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2009. № 11. С. 6–9.

Долгова В. И., Мельник Е. В. Эмпатия : монография. М.: Изд-во «Перо», 2014. 185 с.

Жуков Ю.М. Позиции психолога-практика. Введение в практическую социальную психологию / под ред. Ю.М. Жукова. М.: Смысл, 1996. С. 21–35.

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. Воронеж, 2003. 480 с.

Кавецький В. Є. Особливості професійного консультування школярів з особливими потребами. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. 2012. Вип. 19(1). С. 96–103.

Климов Е.А. Пути в профессионализм. Психологический взгляд. учеб. пособие. М., 2003.

Кон И.С. Социологическая психология. Воронеж, 1999. 560 с.

Куницына В.Н. Межличностное общение : учебн. для вузов. СПб.: Питер, 2001. 544 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 312 с.

Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. М., 2014. 375 с.

Побірченко Н.А. Консультаційні моделі спілкування в освітологічному просторі. Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. Вип. 2. С. 104–107.

Пометун О.І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О.В. Овчарук. – Київ, 2004. – С. 16–25.

РайгородскийД.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты. Самара, 1998. С. 581.

Rickheit G. Handbook of Communicative Competence. Gottingen: Hubert & Co., 2008. 561 h.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті