ЕМОЦІЙНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ СКЛАДОВІ В ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Вахоцька Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Ключові слова:

практична психологія, практичний психолог, особистісний розвиток, психоаналіз, самопізнання, професійна культура

Анотація

Стаття є теоретичним та емпіричним дослідженням провідних чинників і особливостей розвитку професійної ідентичності у студентів, що освоюють спеціальність практичного психолога.

Проаналізовано основні підходи до вивчення дійсних тенденцій емоційних і поведінкових властивостей у студентів, які навчаються за спеціальністю Психологія, співвіднесення їх з професійно-адекватною моделлю цих властивостей, а також з природно-динамічними, мотиваційними та рефлексивними особистісними особливостями.

Проведено теоретичний аналіз проблеми адекватності емоційних і поведінкових властивостей особистості загальним завданням людського життя і завданням професійної психологічної діяльності. Показано, що як для загальної життєвої адаптації, так і для професійної діяльності психолога адекватними є не стільки високопозитивні, скільки врівноважені і відповідні характеристикам життєвих і професійних ситуацій емоційні і поведінкові особистісні тенденції.

Підтверджено справедливість тверджень про наявність серед студентів спеціальності Психологія осіб, по своїм емоційним або поведінковим особливостям неадекватних професійним вимогам; про зв'язок емоційних і поведінкових особливостей (тенденцій) з провідними особистісними характеристиками - динамічними, мотиваційно-смисловими і рефлексивними.

Біографія автора

Ірина Олександрівна Вахоцька, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри психології

Посилання

Абрамова Г.С. Практическая психология. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Академический Проект, 2003. 496 с.

Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. Издание 2-е, исправленное. М. : Совершенство, 2007. 298 с.

Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения. М. : Флинта : Наука, 1998. 168 с.

Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М. : Изд-во “Института психотерапии”, 2000. 368 с.

Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. Харків: Фоліо, 2010. 237 с.

Кісарчук З.Г. Проблема професійної підготовки психологів-консультантів та психотерапевтів. Психологічній службі системи освіти України 20 років: здобутки, проблеми і перспективи. К. : Ніка-Центр, 2012. С. 176-177.

Коломiнський Н.Л. Методологiчнi засади професiйної пiдготовки практичного психолога. Практична психологiя та соцiальна робота. 2003. №4. С. 12-13.

Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. / пер. с лит. под ред. В.В.Макарова. М. : Академический проект, 2000. 239 с.

Молоканов М.В., Амінов Н.А. Практична психологія та соціальна робота. 2001. №5. С. 5-15.

Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. М. : Педагогика, 2001. 160 с.

Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учеб. пособие для студ. спец. Вузов. М. : Творческий центр «Сфера», 2001. 508 с.

Панок В. Реформування змісту, форм і методів підготовки практикуючих психологів як нагальна вимога суспільної практики. Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. К. : Ніка-Центр, 2012. С. 18-28.

Рибалка В.В. Особистісний підхід як психолого-педагогічний принцип організації профільної та професійної підготовки учнівської молоді. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник. Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. С.80-90.

Тарабрина Н.В. Экспериментально-психологическое и биохимическое исследование состояний фрустрации и эмоционального стресса при неврозах: дис.…канд. психол. наук. Л., 2003. – 129 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-02

Номер

Розділ

Статті